TÜRKÇE - YASAR NURİ ÖZTÜRK MEALİ (YASAR NURİ ÖZTÜRK MEALİ)
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
SURE ADI
1 Fatiha
2 Bakara
3 Ali İmran
4 Nisa
5 Maide
6 Enam
7 Araf
8 Enfal
9 Tevbe
10 Yunus
11 Hud
12 Yusuf
13 Rad
14 İbrahim
15 Hicr
16 Nahl
17 Isra
18 Kehf
19 Meryem
20 Taha
21 Enbiya
22 Hac
23 Muminun
24 Nur
25 Furkan
26 Suara
27 Neml
28 Kasas
29 Ankebut
30 Rum
31 Lukman
32 Secde
33 Ahzab
34 Sebe
35 Fatir
36 Yasin
37 Saffat
38 Sad
39 Zümer
40 Mumin
41 Fussilet
42 Sura
43 Zuhruf
44 Duhan
45 Casiye
46 Ahkaf
47 Muhammed
48 Fetih
49 Hucurat
50 Kaf
51 Zariyat
52 Tur
53 Necm
54 Kamer
55 Rahman
56 Vakia
57 Hadid
58 Mücadele
59 Hasr
60 Mümtahine
61 Saf
62 Cuma
63 Münafikun
64 Tegabun
65 Talak
66 Tahrim
67 Mülk
68 Kalem
69 Hakka
70 Mearic
71 Nuh
72 Cin
73 Müzzemmil
74 Müddessir
75 Kıyamet
76 İnsan
77 Murselat
78 Nebe
79 Naziat
80 Abese
81 Tekvir
82 İnfitar
83 Mutaffifin
84 İnsikak
85 Buruc
86 Tarik
87 Ala
88 Gasiye
89 Fecr
90 Beled
91 Şems
92 Leyl
93 Duha
94 İnşirah
95 Tin
96 Alak
97 Kadir
98 Beyyine
99 Zilzal
100 Adiyat
101 Karia
102 Tekasür
103 Asr
104 Hümeze
105 Fil
106 Kureyş
107 Maun
108 Kevser
109 Kafirun
110 Nasr
111 Leheb
112 İhlas
113 Felak
114 Nas